Opinione

Ndotja e ajrit, arsyet dhe zgjidhja

Ndotja
e
ajrit

qytetet
e
mëdha
mbetet
probl

Ndotja
e
ajrit

qytetet
e
mëdha
mbetet
problem
serioz.
Kjo
ndodh
si
rezultat
i
bashkëpunimit

dobët

mes
institucioneve
qendrore
me
ato
lokale.
Nga
ky
problem
nuk
është
i
kursyer
as
qyteti
i
Tetovës.
Me
nisjen
e
sezonit

dimrit
si
çdo
sezonë
tjetër
aktualizohet
padyshim
edhe
ndotja
e
ajrit.
Nga
informacionet

vinë
nga
raporti
javor
i
cilësisë

ajrit,
nga
Ministria
e
Mjedisit
Jetësor,
jepet
një
analizë
e
koncentrimeve
mesatare
ditore
për
grimcat
PM
10,

mesatarja
do
duhej

ishte
(50
mikrogramë
për
metër
kub),
ndotja
e
ajrit
është
tejkaluar

qytetin
e
Tetovës
(152.7),
nga
vlera
mesatare
e
grimcave
PM
10.
Problemet

shkaktojnë
ndotjen
e
ajrit
janë

shumta
por
do
t`i
përmendim
disa
nga
ato:

 1. Mungesa
  e
  ngrohjes
  qendrore
  është
  njëri
  ndër
  faktorët

  e
  shkakton
  ndotjen
  e
  ajrit,

  për
  fat

  keq
  mungon

  Tetovë,
  prandaj
  shumica
  e
  familjeve
  për
  ngrohje

  sezonin
  e
  dimrit
  si
  resurs
  shfrytëzojnë
  drutë
  sepse
  nuk
  ju
  ofrohen
  shumë
  opcione
  për
  zgjedhje.
  Plus
  ta
  theksojmë
  këtu
  faktin


  mënyrë

  vazhdueshme

  mediume
  qytetarët
  marrin
  informacione
  se
  do
  ketë
  restrikcione

  rrymës
  elektrike,
  si
  dhe
  rritje

  çmimit,
  edhe
  ato
  familje

  për
  ngrohje
  e
  shfrytëzojnë
  rrymën
  elektrike
  janë

  dilemë
  si
  do
  ta
  përballojnë
  sezonin
  e
  dimrit.
  Atëherë
  shtrohet
  pyetja
  e
  logjikshme
  kah
  i
  orienton
  Qeveria
  qytetarët
  dhe
  ç`farë
  opcione
  ofron
  për
  zvoglimin
  e
  ndotjes

  ajrit?
  Akoma

  keq
  është
  se
  disa
  nga
  familjet,
  për
  shkaqe
  ekonomike

  vështira,
  për
  ngrohje
  shfrytëzojnë
  mbetje
  nga
  mobiljet,
  goma
  dhe
  materiale
  tjera

  gjatë
  djegies
  lëshojnë
  grimca

  rrezikshme
  kimike,
  e

  shkaktojnë
  edhe
  shumë
  sëmundje
  tek
  njerëzit,

  cilat
  i
  marrin
  përmes
  ajrit

  ndotur.
 2. Keqmenaxhimi
  i
  mbeturinave,
  ose

  sakt
  djegia
  e
  tyre
  gjithashtu

  masë

  madhe
  shkakton
  ndotjen
  e
  ajrit.
 3. Numri
  shumë
  i
  madh
  i
  automjeteve,
  shkakton
  edhe
  trafik

  mbingarkuar,
  rrugët
  e
  ngushta
  shpesh
  rezultojnë

  vështirësi

  qarkullim
  ose

  sakt
  bllokim

  trafikut,
  e
  gjithë
  kjo
  kontribuon

  ndotjen
  e
  ajrit.
 4. Ndërtimet
  e
  shumta

  blloqeve

  reja

  ndërtesave

  mënyrë

  pakontrolluar,
  pa
  standarde,
  e
  pa
  analiza
  konkrete
  atmosferike,
  padyshim
  këto
  pengojnë

  qarkullimin
  e
  lirë

  ajrit
  dhe
  kjo
  dukshëm
  dëmton
  shëndetin
  e
  vetë
  qytetarëve.

Zgjidhjet

 1. Shtimi
  i
  hapsirave

  gjelbërta,
  mbjelljen
  e
  bimëve
  dhe
  drunjëve,
  janë
  opcione

  ofrojnë
  zgjidhje
  afatgjata
  dhe
  do

  rezultojnë

  zvogëlimin
  e
  ndotjes

  ajrit.
 2. Menaxhimi
  i
  drejtë
  i
  mbeturinave
  duke
  i
  kushtuar
  rëndësi
  investimit

  fabrika
  për
  selektim
  dhe
  reciklim

  mbeturinave,
  por
  për
  këtë
  duhet
  një
  qasje

  serioze
  dhe
  një
  bashkëpunim

  i
  sinqertë

  mes
  Qeverisë
  dhe
  Komunës,
  vetëm
  kështu
  do

  rezultonte

  zvogëlimin
  e
  ndotjes

  ajrit.
 3. Fokusi

  jetë
  i
  orientuar

  shfrytëzimin
  e
  energjisë
  alternative.
  Institucionet

  stimulojnë
  familjet

  sigurimin
  e
  paisjeve
  siç
  janë:
  panelet
  diellore,
  sistemeve

  peletave,
  inventorët,
  etj,
  me
  këto
  dukshëm
  do

  kishte
  kontribuar

  zvogëlimin
  e
  ndotjes

  ajrit
  dhe
  do
  ndikonte

  përmisimin
  e
  jetës

  përditshme
  dhe

  e
  shëndetit

  qytetarëve.
 4. Hapja
  e
  disa
  bulevardeve
  do

  ndihmonte

  qarkullimin
  e
  lirë

  automjeteve;
 5. Krijimi
  i
  parkingjeve

  reja,
  etj.

  Shkruan

  Zibixhete
  Elezi

  Magjistër

  menaxhimin
  e
  mjedisit
  jetësor